மெங்குக்குத் தாகமாய் இருந்தது
Meng Was Thirsty - Story