அப்பூவின் உணர்வுகள்
Appu's Feelings - Story

Appuvin Unarvugal – Appu’s Feelings | Launched on 4 December 2020 | KattiBoo Day | Early Reader | Ages 5-8
AUTHORED BY ABHI KRISH | ART & ANIMATION BY VASUDEVAN ANANTHAKRISHNAN | EDITED BY KAVITHA KARUUM

SYNOPSIS
அப்பு விளையாட்டுப் பூங்காவிற்குச் செல்கிறான். புதிய நண்பர்களுடன் விளையாடும்போது, அவனுக்கு என்னென்ன உணர்ச்சிகள் ஏற்படுகின்றன?
Appu discovers a new group of children at the playground. Artist Vasudevan Ananthakrishnanshows us how Appu feels with every interaction. Do you feel like Appu, too?